ออนไลน์ 226 คน

เยี่ยมชม 34,204 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะข้อมูลข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 16/2564
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 29/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม)
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะ สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประชาสัมพันธ์ ปุ่มกด Facebook ของเทศบาลตำบลป่าแงะ จะอยู่แถบด้านซ้ายมือของเว็บไซต์
11 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลป่าแงะ ครั้งที่ 1/2564
11 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะสถิติการแจ้งสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะ สถิติผู้ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะสถิติผู้มาขอใช้รถน้ำหรือรถดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะสถิติผู้มาลงทะเบียนหรือติดต่อเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะสถิติผู้มาเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะรถเคลื่อนที่กระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะต้อนรับคณะผู้บริหาร เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลป่าแงะ
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะbig cleaning day กาดอุ้ยนำ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคระบาดโควิด-๑๙
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะสถิติผู้มาเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 เม.ย. 64เทศบาลตำบลป่าแงะการจัดเวรยามรักษาสถานที่ราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแงะ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
29 เม.ย. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา