เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลป่าแงะทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าแงะทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าแงะทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การแสดงเจตจำนงความสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำลป่าแงะทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การสะสมอาหารทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน ถมดินทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การชำระภาษีป้ายทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การชำระภาษีบำรุงท้องที่ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน ภาษีโรงเรือนและที่ดินทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพานิชย์ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้พิการทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การแจ้งเกิดทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้านทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.28s. 0.50MB