เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18 ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ขอความอนุเคราะห์สลากที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อทำดอกไม้จันทน์ให้กับผู้ยากไร้ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คำแนะนำสำหรับประาชาชนในการเดินทางเข้า -ออก ประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
กำหนดการให้บริการเก็บขนขยะทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลป่าแงะทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การบริการจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลป่าแงะ พ.ศ.2562ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การใช้บริการฌาปนสถาน และแก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2562ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2562ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเก็บรวบรวมกล่องนมและถุงพลาสติกสะอาดทุกชนิด ประจำเดือน ธันวาคม 2562ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.29s. 0.50MB