เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกพื้นที่ ณ แต่ละหมู่บ้าน เขตตำบลป่าแงะ ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีประจำและสิ่งที่ควรรู้สำหรับประชาชน ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organization Governance - OG) ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลป่าแงะทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าแงะ ประจำปี 2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ เทศบาลตำบลป่าแงะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลป่าแงะทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 21/2563ทต.ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB