เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น16 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกพื้นที่ ณ แต่ละหมู่บ้าน เขตตำบลป่าแงะ ประจำปี 2563431 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีประจำและสิ่งที่ควรรู้สำหรับประชาชน ประจำปี 2563515 ก.ค. 63
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organization Governance - OG) ประจำปี 2563514 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563414 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2563514 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562714 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563214 ก.ค. 63
ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563114 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563414 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลป่าแงะ69 ก.ค. 63
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าแงะ ประจำปี 256359 ก.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.254839 ก.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253959 ก.ค. 63
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ เทศบาลตำบลป่าแงะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256269 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต49 ก.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลป่าแงะ59 ก.ค. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 919 มิ.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 21/2563818 มิ.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18 221 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB