เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563414 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2563514 ก.ค. 63
โครงการอบรมความโปร่งใส และการจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2561349 พ.ย. 60
ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม3330 ต.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมบริการ3330 ต.ค. 60
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม3430 ต.ค. 60
แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์433 ต.ค. 60
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าแงะ582 ต.ค. 60
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561372 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB