เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

1) ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารทั่วไป
- งานนิติการ

2) ฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานทะเบียนราษฎร
- งานวิเคราะห์นโยบายแลแผน

3) ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

4) ฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานระบบสารสนเทศ

1) ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานระเบียบการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี

2) ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานพัฒนารายได้

1) ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

1) ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแงะ

3) โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข)

4)โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

1) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด

0.02s. 0.75MB