ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 16,242 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ สร้างสุขทุกหมู่บ้าน
โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงไว้การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ฟูเฟื่องเรื่องเกษตรกรรม พื้นฟูวัฒนธรรมล้าค่า ”ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปลี่ยนภาษา