เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมงคล เชื้อไทย

  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นายพิทักษ์ ลือศักดิ์

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นายทวี ศิริสกุลฉาย

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นายคณานนท์ เป็ดเวียง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นายบุญธรรม มูลเมือง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นายเอกชัย สมนาม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นายพิทักษ์ สุรินต๊ะ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นายสุพรรณ์ ถาเปียง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นายสมหวัง สุเดช

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นายนิติภัทธ์ จักรมูล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นายประสิทธิ์ สุยะหลาน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นางสาวเพ็ญโสภา ปุณโณฑก

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นางวันเพ็ญ ตรัสสุภาพ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

0.02s. 0.50MB