ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 26,021 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสกุณา พรหมมา

  ปลัดเทศบาลตำบลป่าแงะ

  0931371514

 • นายมฆวาน ณ อุบล

  รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแงะ

  0930492119สำนักปลัด

 • นายปฐมพงษ์ สัตย์สม

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นายชาญชัย ปารมณ์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายทวี ศิริสกุลฉาย

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นางสาวกัลยาณี โกวิทย์แสงทอง

  หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 • นายพุทธณวัฒน์ ขันแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางกัลยา อุดอ้าย

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายสิงห์ สิริชัยธนกุล

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • จ่าเอกณัฐวุฒิ อุดสุข

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • พันจ่าเอกวิเชียร ภาคภูมิ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวกชพร ติ๊บเมืองมา

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวศิลป์ศุภา ทองดีโลก

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสาวมัณฑิตา จันถนอม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายสุรินทร์ เขื่อนแก้ว

  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 • ว่าง

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • นายทองดี ชวนคิด

  เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

 • นายสาคร วิละทุก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายวีรชัย เหล็กชมภู

  พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

 • นายสุรศักดิ์ แนวลาด

  พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

 • นายสะอาด ถิ่นจอม

  คนสวน (ผู้มีทักษะ)

 • นายถนอม เตโจ

  คนสวน (ผู้มีทักษะ)

 • นายประดิษฐ์ ทาบุญ

  คนสวน (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวหทัยทิพย์ บำรุงศรี

  คนงานทั่วไป

 • นางประทุม เตโจ

  คนงานทั่วไป

 • นางจันทร์หอม กองทา

  คนงานทั่วไป

 • นายบันลือศักดิ์ ปิจดี

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวฐิติชญา ไชยช่อฟ้า

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางสาวสรัญญา พาไธสง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางสาวสังวาฬ ตุ่นคำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นายเอกพล ก้อนคำ

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • นางนฤมล จักรมูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวปาริฉัตร แสงยา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

กองช่าง

 • นายกสิณ พันธวงค์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายศุภณัฐ ค่ายรังกา

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • นายวริศ วชิรชาญ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายยูร โนชัย

  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางสาวนัฏชลากรณ์ เชื้อไทย

  คนงานทั่วไป

 • นายจิรายุท เประดา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายดนัย ไชยสาร

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายมนตรี เขื่อนแก้ว

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • (ว่าง)

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวอรพรรณ ทองหลิ้ม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางพัชราพรรณ วงค์ศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 สันติสุข

 • นางพรเพ็ญ ป่าตุ้ม

  ครู คศ. 3

 • นางสาวยุพาพร สอนผัด

  ครู คศ. 2

 • นางรัตนา ภาคภูมิ

  ครู คศ. 2

 • นางสาวนิตยา ไชยบุญเรือง

  ครู คศ. 2

 • นางรัตนา ชัยชมภู

  ครู คศ. 1

 • นางลัดดา ทาคำ

  ครู คศ. 1

 • นางมยุรี สุตาต๊ะ

  ครู คศ. 1

 • นางสาวสุปริญญา รัตนดุลยวิจิตร

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นายมงคล ยะสูงเนิน

  ภารโรง

 • นายประสาร สมประสงค์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีราษฎร์รังสรรค์

 • นางนันทนิตย์ สมประสงค์

  ครู คศ. 3

 • นางรัชนี หวังกีรติกุล

  ครู คศ. 3

 • นางสาวอำภา แสงเป็ก

  ครู คศ. 1

 • นางสายใจ ใจเที่ยง

  ครู คศ. 1

 • นางสาววนิดา ทินนา

  ครู คศ. 3

 • นางอัจฉรา บุญถึง

  ครู คศ. 2

 • นายชิตณรงค์ วงศ์อารินทร์

  ครู คศ. 2

 • นางพัทยา วรรณสอน

  ครู คศ. 3

 • นายสมยศ ภูเขียว

  ครู คศ. 3

 • นางสาวเกตุวดี ธิยศ

  ครู คศ. 1

 • นางพินพิมพ์ดาว ไชยพลี

  ครู คศ. 3

 • นายมงคล เทพโส

  ครู คศ. 2

 • นางสาวอรวรรณ ศรีต๊ะปัญญะ

  ครู คศ. 1

 • นางสาวศุภลักษณ์ คำปันติ๊บ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • นางวรุณี ภูเขียว

  ผู้ช่วยครู

 • นางวิภาพร ปาสีล้อม

  ผู้ช่วยครู

 • ว่าง

  ผู้ช่วยครู

 • นายแดง ศรีแก้ว

  ภารโรง

 • นางสาวสุภารัตน์ ประสมสวย

  ครู คศ. 2
  ศพด. ทต. ป่าแงะ

 • นางสาวอิทธิยา การัตน์

  ครู คศ. 2
  ศพด. ทต. ป่าแงะ

 • นางสาวลิลาวรรณ อุตรศักดิ์

  ครู คศ. 1
  ศพด. ทต. ป่าแงะ

 • นางแสงดาว อะทะไชย

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
  ศพด. ทต. ป่าแงะ

 • นางศรีทอน เมฆบังวัน

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
  ศพด. ทต. ป่าแงะ

 • นางสร้อยหล้า วงค์ตุ้ย

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
  ศพด. ทต. ป่าแงะ

 • นางไพรินทร์ คำปันติ๊บ

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
  ศพด. ทต. ป่าแงะ

 • นางนฤมล ทองอินทร์

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
  ศพด. ทต. ป่าแงะ

กองสาธารณสุขฯ

 • นายเดชาวุฒิ เขื่อนรอบ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นางสาวศรัญญา นันทะ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นายเกตุ แสงยา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอดุลย์ คำมอญ

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายปรเมศน์ สุนันท์

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายณัฐพล ชัยนาท

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายเจษฎา สืบสาร

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายสมชาย ธะนู

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายพิษณุพงษ์ มุ่งเมิน

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายเกริกเกียรติ กตัญญู

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายสังเวียน สักลอ

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายเวณิชย์ วรรณ์สว่าง

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายรุ่งรัตน์ นาราช

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายวิทยา ดามาพงษ์

  คนงานทั่วไปเปลี่ยนภาษา