เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสกุณา พรหมมา

  ปลัดเทศบาลตำบลป่าแงะ

  0931371514

 • นายมฆวาน ณ อุบล

  รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแงะ

  0930492119สำนักปลัด

 • นายปฐมพงษ์ สัตย์สม

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นายชาญชัย ปารมณ์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายทวี ศิริสกุลฉาย

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 • นางสาวอรทัย ดวงเอ้ย

  หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 • นายพุทธณวัฒน์ ขันแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายสุรจักษ์ คำซาว

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 • ว่าง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางกัลยา อุดอ้าย

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • จ่าเอกณัฐวุฒิ อุดสุข

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • พันจ่าเอกวิเชียร ภาคภูมิ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวกชพร ติ๊บเมืองมา

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายทองดี ชวนคิด

  เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

 • นายสุรินทร์ เขื่อนแก้ว

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายสาคร วิละทุก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายจีน เชื้อเมืองพาน

  พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

 • นายวีรชัย เหล็กชมภู

  พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

 • นายสุรศักดิ์ แนวลาด

  พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

 • นายสะอาด ถิ่นจอม

  คนสวน (ผู้มีทักษะ)

 • นายถนอม เตโจ

  คนสวน (ผู้มีทักษะ)

 • นายประดิษฐ์ ทาบุญ

  คนสวน (ผู้มีทักษะ)

 • นางสุชาดา เขื่อนแก้ว

  คนงานทั่วไป

 • นายบันลือศักดิ์ ปิจดี

  คนงานทั่วไป

 • นางประทุม เตโจ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวหทัยทิพย์ บำรุงศรี

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวฐิติชญา ไชยช่อฟ้า

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางสาวสรัญญา พาไธสง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางสังวาฬ ตุ่นคำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นายเอกพล ก้อนคำ

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางนฤมล จักรมูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • (ว่าง)

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายศุภณัฐ ค่ายรังกา

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • นายวริศ วชิรชาญ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายยูร โนชัย

  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางสาวนัฏชลากรณ์ เชื้อไทย

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • (ว่าง)

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวอรพรรณ ทองหลิ้ม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางพัชราพรรณ วงค์ศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายประสาร สมประสงค์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 สันติสุข

 • นางพรเพ็ญ ป่าตุ้ม

  ครูชำนาญการ

 • นางกัลยา นาวา

  ครูชำนาญการ

 • นางสาวยุพาพร สอนผัด

  ครูชำนาญการ

 • นางรัตนา ภาคภูมิ

  ครู

 • นางสาวนิตยา ไชยบุญเรือง

  ครู

 • นางรัตนา ชัยชมภู

  ครู

 • นางลัดดา ทาคำ

  ครู

 • นางมยุรี สุตาต๊ะ

  ครู

 • นางสาวสุปริญญา รัตนดุลยวิจิตร

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นายมงคล ยะสูงเนิน

  ภารโรง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีราษฎร์รังสรรค์

 • นางนันทนิตย์ สมประสงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางรัชนี หวังกีรติกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวอำภา แสงเป็ก

  ครู

 • นางสาวคนึงนิตย์ กองแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาววนิดา ทินนา

  ครูชำนาญการ

 • นางอัจฉรา บุญถึง

  ครูชำนาญการ

 • นายชิตณรงค์ วงศ์อารินทร์

  ครู

 • นางพัทยา วรรณสอน

  ครูชำนาญการ

 • นายสมยศ ภูเขียว

  ครูชำนาญการ

 • นางพินพิมพ์ดาว ไชยพลี

  ครูชำนาญการ

 • นายมงคล เทพโส

  ครู

 • นางสาวอรวรรณ ศรีต๊ะปัญญะ

  ครู

 • นางสาวศุภลักษณ์ คำปันติ๊บ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • นางวรุณี ภูเขียว

  ผู้ช่วยครู

 • นางสาวสิรีทอน นาคเวียง

  ผู้ช่วยครู

 • นางวิภาพร ปาสีล้อม

  ผู้ช่วยครู

 • นายแดง ศรีแก้ว

  ภารโรง

 • นางสาวสุภารัตน์ ประสมสวย

  ครูผู้ดูแลเด็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นางสาวอิทธิยา การัตน์

  ครูผู้ดูแลเด็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นางสาวลิลาวรรณ อุตรศักดิ์

  ครูผู้ดูแลเด็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแงะ

 • นางแสงดาว อะทะไชย

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางศรีทอน เมฆบังวัน

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสร้อยหล้า วงค์ตุ้ย

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางไพรินทร์ คำปันติ๊บ

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางนฤมล ทองอินทร์

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

กองสาธารณสุขฯ

 • นายเดชาวุฒิ เขื่อนรอบ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวศรัญญา นันทะ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นายเกตุ แสงยา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอดุลย์ คำมอญ

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายปรเมศน์ สุนันท์

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายณัฐพล ชัยนาท

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายเจษฎา สืบสาร

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายสมชาย ธะนู

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายพิษณุพงษ์ มุ่งเมิน

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายเกริกเกียรติ กตัญญู

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายสังเวียน สักลอ

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายเวณิชย์ วรรณ์สว่าง

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายรุ่งรัตน์ นาราช

  คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)

 • นายวิทยา ดามาพงษ์

  คนงานทั่วไป

0.02s. 1.25MB