เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 256315
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าแงะ13
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การแสดงเจตจำนงความสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปี 256316

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB