ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 34,166 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน แชร์  
9 เม.ย. 64คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
25 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม แชร์  
25 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน แชร์  
24 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลป่าแงะ แชร์  
4 ก.ย. 62คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำลป่าแงะ แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา