เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปประวัติความเป็นมา

    เดิมเทศบาลตำบลป่าแงะ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 กันยายน 2535 และต่อมาได้เปลี่ยนฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล และได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ในการปกครอง 153 ตารางกิโลเมตร


ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือตั้งแต่หลักเขตที่ 1 จากถนนห้วยเครือบ้า – บ้านร่องขุ่น บริเวณพิกัด NB 974695 ไปตามกึ่งกลางแนวถนนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสะพานข้ามแม่น้าพุง ถึงจุดตัดคลองชลประทาน บริเวณ NB 977697 ไปตามทิศตะวันออกตามกึ่งกลางแม่น้าพุงลงไปทางทิศใต้บรรจบกับคลองชลประทานบริเวณพิกัด PB 035644 ใช้แนวสันเขาเป็นเส้นแบ่งเขตไปทางทิศเหนือบริเวณพิกัด PB 035644 สิ้นสุดบริเวณพิกัด PB 037658 ตามกึ่งกลางลาห้วยข้าวหลามเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1128 บริเวณพิกัด PB 049663 สิ้นสุดหลักเขตที่ 2 ที่สันดอยหลวง บริเวณพิกัด PB 053663 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร (14,000 เมตร)
ทิศใต้จากหลักที่ 3 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด เริ่มต้นจากสันดอยแป้น บริเวณพิกัด PB 073628 ใช้กึ่งกลางลาห้วยแป้นแนวแบ่งเขต ไปทางทิศตะวันตกผ่านถนนเชื่อมบ้านแม่พุง – หนองสองห้อง บริเวณพิกัด PB 058618 ตัดผ่านทุ่งนาตามหลักคอนกรีตแบ่งแนวเขต ผ่านแม่น้าพุงจดถนนเชื่อมบ้านแม่พุง – หนองสองห้อง บริเวณพิกัด PB 044610 จากนั้นใช้แนวถนนดังกล่าวแบ่งเขตไปทางทิศใต้จดถนนสายแม่พุง – แม่ลอยไร่ บริเวณพิกัด PB 052599 ไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1126 บริเวณพิกัด PB 041591 ตัดผ่านทุ่งนา ตามแนวหลักคอนกรีตแบ่งเขต ผ่านลาห้วยร่องมีดบริเวณพิกัด PB 026587 ผ่านถนนเชื่อมบ้านโป่ง – สันมะเกิ้ม บริเวณพิกัด PB 019587 ตัดผ่านทุ่งนา ตามแนวหลักคอนกรีตแบ่งเขต ตัดผ่านถนนเชื่อมบ้านป่าเส้า – ดอนแก้ว บริเวณพิกัด PB 004593 ใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขตสิ้นสุดหลักเขตที่ 4 ที่สันดอยลานบริเวณพิกัด NB 965605 รวมระยะทางด้าน ทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร (14,000 เมตร)
ทิศตะวันออกจากหลักเขตที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จากสันดอยหลวง บริเวณพิกัด PB 053663 ใช้แนวสันเขาดังกล่าวเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศใต้สิ้นสุดหลักเขตที่ 3 ที่ดอยแป้นบริเวณพิกัดบริเวณพิกัด PB 073628 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร (5,000 เมตร)
ทิศตะวันตกจากหลักเขตที่ 4 ตำบลเวียงห้าว และตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน เริ่มจากสันดอยด้วน บริเวณพิกัด NB 965605 ใช้แนวสันดอยด้วนเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศเหนือบริเวณพิกัด NB 958650 ใช้กึ่งกลางของลาห้วยลึกเป็นแนวแบ่งเขต ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1126 ที่สะพานข้ามลาห้วยลึกบริเวณพิกัด NB 960656 ถึงถนนเชื่อมบ้านผาลาด – ร่องเปา เป็นแนวแบ่งเขตถึงจุดตัดของลาห้วยขี้นา บริเวณพิกัด NB 969682 ตามกึ่งกลางลาห้วยขี้นาเป็นแนวแบ่งเขตบรรจบกับหลักเขตที่ 1 ที่ถนนห้วยเครือบ้า – บ้านร่องขุ่น บริเวณพิกัด NB 974695 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 11 กิโลเมตร (11,000 เมตร)

ประชากร

จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ณ เดือน พฤษภาคม 2559

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านป่าแงะนางสุวรรณ พุ่มพฤกษาชาติ172167339196
2บ้านป่าเส้า นายไสว กระทง12713526291
3บ้านใหม่พัฒนานายศรีทน หอมนาน163201364133
4บ้านสันมะเกิ้มนายสุรินทร์ ตาขัน356354710267
5บ้านหล่ายร้องนายเดช จันทร์ใจ385380765273
6บ้านป่าตึง นายสมชาย ภาคภูมิ333313646197
7บ้านร่องเปานายสม ราชคม11713425190
8บ้านหนองสองห้องนายมงคล เขื่อนรอบ318310628227
9บ้านถิ่นเจริญนายบุญช่วย สุขแก้ว304248552183
10บ้านห้วยลึก นายณัฐวัตร เจิมจันทึก124135259100
11บ้านสันเจริญนายสุรินทร์ ก๋าวิชา148117265107
12บ้านสันติสุขนายเอกสิทธิ์ สุกันทา188173361156
13บ้านรำจวนนายถวิล ฟูแสง289270559202
14บ้านศรีดอนไชยนายอนันต์ กตัญญู151172323118
15บ้านศรีรุ่งเรืองนายมัด ปิจดี247245492171
16บ้านสามัคคีนายสงคาร ชะอุ่ม187186373133
17บ้านชัยมงคลนายบุญทอน ปิจดี172149321104
18บ้านใหม่เจริญนายโผน สุนันท์158166324106
รวม3,9393,8557,7942,8840.02s. 1.00MB