เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


1.สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม
  -สถานีบริการน้ำมัน  2   แห่ง
  -ตลาดสด  1   แห่ง
  -ร้านค้าทั่วไป 54   ร้าน
  -ตลาดนัด  2   แห่ง
2.สถานประกอบการด้านบริการ
  -สถานบริการที่พัก  1   แห่ง
  -ร้านสวนอาหาร  3   แห่ง
3.โรงงานน้าดื่ม 3   แห่ง
4.โรงสีข้าวขนาดใหญ่ 1   แห่ง
5.โรงสีข้าวขนาดเล็ก 9   แห่ง
6.โรงงานทาขนมจีน 2   แห่ง
7.โรงงานอบลาไย 2   แห่ง0.01s. 0.75MB