ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 16,233 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

1.สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม

  -สถานีบริการน้ำมัน  2   แห่ง
  -ตลาดสด  1   แห่ง
  -ร้านค้าทั่วไป 54   ร้าน
  -ตลาดนัด  2   แห่ง


2.สถานประกอบการด้านบริการ

  -สถานบริการที่พัก  1   แห่ง
  -ร้านสวนอาหาร  3   แห่ง


3.โรงงานน้าดื่ม                   3   แห่ง
4.โรงสีข้าวขนาดใหญ่         1   แห่ง
5.โรงสีข้าวขนาดเล็ก           9   แห่ง
6.โรงงานทาขนมจีน           2   แห่ง
7.โรงงานอบลาไย               2   แห่ง

เปลี่ยนภาษา