ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 16,229 คน

สภาพสังคม
ชุมชน/หมู่บ้าน

    มีจานวน 18 หมู่บ้าน มีบ้านจำนวน 2,884 หลังคาเรือน จำนวนประชากรใน ชุมชนทั้งหมดมี 7,794คน แยกเป็นชาย 3,855 คน หญิง 3,939 คน ความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ย 53.21 คน ต่อตารางกิโลเมตร


ศาสนา

    ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ของจำนวนประชากรทั้งหมดใน เขตเทศบาล มีทั้งหมด 9 วัด ได้แก่ วัดป่าแงะเมืองชุม วัดใหม่พัฒนา วัดใหม่เจริญ วัดป่าเส้าศรีดอนชัย วัดพระธาตุจอมรุ่ง วัดถ้าผาจรุย วัดร่องเปา วัดศรีบุญเกิด และวัดห้วยลึก


วัฒนธรรม

    มีประเพณีต่างๆเหมือนกับชาวไทยล้านนาทั่วไป เช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีสลากภัตร ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง

เปลี่ยนภาษา