เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค

(1) หนองบึงจำนวน 11 แห่ง
  - หนองเชียงใหม่ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 100,800 ลบ.ม.
  - หนองบวกก้าง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 130,520 ลบ.ม.
  - หนองบวกน้ำขาว คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 128,000 ลบ.ม.
  - หนองควายปู่แก้ว คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 81,600 ลบ.ม.
  - หนองย่าดี คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 36,000 ลบ.ม.
  - หนองมะแง่ง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 25,000 ลบ.ม.
  - หนองบวกแซะ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 12,000 ลบ.ม.
  - หนองโอ้งโล้ง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 14,628 ลบ.ม.
  - ห้วยซับฝาก คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 19,200 ลบ.ม.
  - หนองผักเฮือก คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 15,000 ลบ.ม.
  - หนองปู่ค่าย คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 84,000 ลบ.ม.
(2) ฝาย 4 แห่ง
  - ฝายร่องเปา หมูที่ 7 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 250,000 ลบ.ม.
  - ฝายรำจวน หมู่ที่ 5 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 150,000 ลบ.ม.
  - ฝายแม่สูน หมู่ที่ 11 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 80,000 ลบ.ม.
  - ฝายหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 200,000 ลบ.ม.
(3) อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 7 แห่ง
  - อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง หมู่ที่ 10 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 250,000 ลบ.ม.
  - อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ 15 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 250,000 ลบ.ม.
  - อ่างเก็บน้ำห้วยเมียง หมู่ที่ 7 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 179,000 ลบ.ม.
  - อ่างเก็บน้ำห้วยมะข่วง หมู่ที่ 8 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 45,000 ลบ.ม.
  - อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 8 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 10,000 ลบ.ม.
  - อ่างเก็บน้ำห้วยจำอ้อ หมู่ที่ 16 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 45,000 ลบ.ม.
  -อ่างเก็บน้ำห้วยลากหิน หมู่ที่ 8 คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 10,000 ลบ.ม.
(4) แม่น้ำ คลอง ลำธาร จำนวน 6 แห่ง
  - แม่น้ำพุง
  - ลำเหมืองคด
  - ลำเหมืองก็อดป่าห้า
  - ลำเหมืองป่าหนาด
  - คลองชลประทาน
  - คลองสันสักโรงหล้า
  - ลาเหมืองบ้านสัก0.02s. 0.50MB